karta stałego klienta ExpetMarket

KARTA STAŁEGO KLIENTA

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu karty stałego klienta sklepu ExpertMarket („Program”), jak również zasady wydawania i używania kart stałego klienta („Karty Stałego Klienta”).
2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu firma SPEED-UP S.C. Arkadiusz Skwarek, Mikołaj Witczak i z siedzibą w Poznaniu , ul 28 Czerwca 1956 223/229 , sklep stacjonarny w Warszawie, ul. Pasaż Ursynowski 11 lok. U7 oraz sklep internetowy www.expertmarket.pl, REGON: 634646323, NIP: 7831596826, („Organizator”).
3. Karty Stałego Klienta będą wydawane i akceptowane przez Organizatora w sklepie stacjonarnym ExpertMarket i sklepie internetowym www.expertmarket.pl na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.expertmarket.pl

II. WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:
Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,
Klient dokonał jednorazowego zakupu towarów Sklepie ExpertMarket lub w sklepie internetowym www.expertmarket.pl
Klient zapoznał się i zaakceptował Regulamin sklepu.

III. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez pracowników Organizatora Klientom, którzy dokonają zakupów towarów w Sklepie ExpertMarket lub sklepie internetowym www.expertmarket.pl po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1 powyżej.
2. Karty Stałego Klienta są kartami spersonalizowanymi unikalnym numerem i upoważniają posiadacza Karty Stałego Klienta do otrzymania 5% rabatu na każde zakupy alkomatów lub 10% na usługę serwisową dokonane w sklepie stacjonarnym ExpertMarket lub sklepie internetowym www.expertmarket.pl („Rabat”).
Karta Stałego Klienta upoważnia do otrzymania 10% rabatu na zakup nowego alkomatu elektrochemicznego, jeżeli serwisowane urządzenie nie da się naprawić lub naprawa będzie nieopłacalna.
3. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.
4. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
5. Rabat jest udzielany wyłącznie od ceny detalicznej towarów. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów w sklepie ExpertMarket i sklepie internetowym www.expertmarket.pl, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.
6. W celu naliczenia Rabatu należy okazać spedawcy Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy lub dokonując zakupu online- wpisane numeru karty w miejscu "kod rabatowy" w koszyku zakupów.
Należy najpierw dodać produkty do koszyka. Następnie w kroku „Zawartość koszyka” zaznacz pole „Kupon rabatowy". Otworzy się specjalne pole, do którego możesz wprowadzić posiadany kod. Zaakceptuj kod wciskając przycisk „Sprawdź”. System wykona akcję odpowiadającą wpisanemu kodowi.
7. W przypadku zwrotu towaru z przyczyn innych niż te wynikające z ustawy prawa konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przy zakupie którego klient skorzystał z Karty Stałego Klienta, Klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny faktycznie uiszczonej.


IV. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest firma SPEED-UP S.C. Arkadiusz Skwarek, Mikołaj Witczak i z siedzibą w Poznaniu , ul 28 Czerwca 1956 223/229 , sklep stacjonarny w Warszawie, ul. Pasaż Ursynowski 11 lok. U7 oraz sklep internetowy www.expertmarket.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w treści poszczególnych klauzul umieszczonych na formularzu zgłoszeniowym.
2. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).
3. Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie
4. Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególnościna zasadach określonych w Ustawie Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

V. CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU


1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.expertmarket.pl. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu umieszczenie informacji na stronie internetowej: expertmarket.pl
2. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji Sklepie expertmarket na adres siedziby Organizatora.
3. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu

VI. REKLAMACJE


1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: sklep@expertmarket.pl lub w formie pisemnej na adres: Speed-up S.C. Oddział Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 11 lok. U7, 02-784 Warszawa
3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane,tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno Sklepie ExpertMarket oraz na stronie internetowej: www.expertmarket.pl. Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Stałego Klienta, wydanych do dnia zmiany Regulaminu, chyba że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta. Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.expertmarket.pl
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

SZYBKI KONTAKT
Pracujemy:
poniedziałek- piątek
Adres:
Warszawa ul. Pasaż Ursynowski 11 lok U7
Zadzwoń: 22 376 25 44
Napisz: info@expertmarket.pl

satysfakcja-gwarantowana

kalibracja-alkomat-warszawa

allegro-aukcje

SKAPIEC

przelewy24

Newsletter

KUPON na START. Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki na zkupy oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Zapisz się na nasz Newsletter