Satysfakcja gwarantowana ExpertMarket

Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN PROGRAMU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określenie Organizatora

Organizatorem programu „Satysfakcja Gwarantowana” jest firma SPEED-UP S.C. Arkadiusz Skwarek, Mikołaj Witczak i z siedzibą w Poznaniu , ul 28 Czerwca 1956 223/229 , sklep stacjonarny w Warszawie, ul. Pasaż Ursynowski 11 lok. U7 oraz sklep internetowy ExpertMarket, określane w dalszej części regulaminu jako Organizator.

§ 2. Zakres programu

Programem „Satysfakcja Gwarantowana” objęte są oferowane przez punkt sprzedaży detalicznej i sklep internetowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej następujące produkty marki Promiler: alkomat AL 8000, alkomat AL8000 PLUS,alkomat AL 9000 Lite, alkomat AL 9000,alkomat ALP-1, AL 1100F , iBlow, iBlow Premium, zwane dalej Produktami.

§ 3.Zastrzeżenie prawa do rozszerzenia zakresu programu

Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zawężenia zakresu produktów objętych programem „Satysfakcja Gwarantowana” znajdujących się w ofercie. Aktualna lista produktów każdorazowo zostanie umieszczona w regulaminie programu.

§ 4. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów wymienionych w § 2.

2. Program kierowany jest do nabywców, którzy posiadają rachunek bankowy w złotych polskich, prowadzony w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Za nabywcę uważa się osobę, która zakupiła w sklepie stacjonarnym lub online na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, choćby jeden z produktów opisanych w § 2 regulaminu.

4. W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją bezpośrednio od Organizatora, ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

§ 5. Cel Promocji

Gwarantujemy najwyższą jakość i wiarygodność sprzedawanych urządzeń. Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom wybranych produktów marki Promiler pełnego zadowolenia z decyzji dotyczącej wyboru produktu przy jego zakupie. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktu Nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Celem programu jest ponadto uzyskiwanie od nabywców informacji jakie przyczynią się do opracowywania wyrobów o coraz lepszych walorach użytkowych.

§ 6. Przedmiot programu

Organizator zapewnia realizację prawa nabywcy do zwrotu produktu objętego zakresem niniejszego programu, które przysługuje na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Nabywca ma prawo do dokonania zwrotu produktu wymienionego powyżej w § 2 jeżeli walory użytkowe danego produktu nie są dla niego z jakichkolwiek przyczyn satysfakcjonujące, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego regulaminu.

II. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z PROGRAMU

§ 1. Ograniczenie praw nabywcy do udziału w programie

Nabywcy przysługuje prawo jednokrotnego udziału w Programie i zwrotu wyłącznie jednego z wymienionych produktów (jednokrotne uprawnienie do zwrotu na rzecz danej osoby i na dany adres).

§ 2. Nabyte wady techniczne towaru

1. Uprawnienie Nabywcy do zwrotu produktu w ramach promocji „Satysfakcja Gwarantowana” nie dotyczy produktów, co, do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek:

* użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi;

* ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;

* zużycia materiałów i komponentów eksploatacyjnych (np. baterii);

* współpracy ze sprzętem nieautoryzowanym przez Zleceniodawcę;

* innego umyślnego, lekkomyślnego lub niedbałego zachowania nabywcy lub osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, które wpłynęło na sprawność, prawidłowość lub komfort działania produktu lub też wpłynęło na innego rodzaju zmniejszenie przydatności produktu do normalnego użytku.


III. ZASADY PROGRAMU

§ 1. Czas i miejsce zakupu

Programem objęte są wyłącznie produkty nowe, zakupione w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przez Nabywców w określonych w regulaminie punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do których gwarantem jest Organizator.

Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym.

§ 3. Określenie miejsca zwrotu

W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu Promiler objętego Programem, Nabywca wedle własnego wyboru może zwrócić zakupiony produkt w jeden z następujących sposobów: wysyłka lub zwrot osobisty na poniższy adres: ExpertMarket - ul. Pasaż Ursynowski 11 lok. U7, 02-784 Warszawa.

§ 4. Zachowanie terminu

Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest tylko w ciągu 100 dni od daty zakupu. W przypadku zwrotu dokonanego w formie wysyłki o zachowaniu terminu do zwrotu produktu decyduje data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki.

Do biegu terminu nie wlicza się czasu naprawy, wymiany produktu lub innych usług wykonanych w ramach gwarancji „technicznej sprawności funkcjonowania” sprzętu, rękojmi lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

§ 5. Koszty przesyłki zwracanego towaru

Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności przerzuconej na adresata nie będą akceptowane.

§ 6. Opis przyczyny zwrotu

Do zwracanego produktu nabywca powinien dołączyć opis przyczyn braku satysfakcji z produktu. Postać przyczyny zwrotu produktu nie ma wpływu na prawo nabywcy do uzyskania zwrotu ceny nabycia.

Informacje zawarte w opisie przyczyny zwrotu produktu, będą wykorzystywane przez Organizatora celem przygotowywania w przyszłości produktów coraz bardziej zbliżonych do potrzeb docelowych odbiorców.

§ 7. Przekazanie produktu z dokumentami potwierdzającymi zakup i zwrot

Produkt powinien być czysty, niezniszczony, przesłany w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami będącymi na wyposażeniu oryginalnie zakupionego produktu.

Wraz z produktem należy przekazać prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełnioną oryginalną kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna dołączona do zwracanego produktu powinna zawierać: indeks produktu, datę i miejsce zakupu produktu, pieczęć sklepu oraz własnoręczny podpis sprzedawcy, stwierdzający prawdziwość dokonania zakupu.

Do zwracanego produktu należy przekazać oryginał dokumentu zakupu.

Dowodami zakupu honorowanymi w ramach niniejszej promocji są: paragon lub faktura.

Niezbędne jest przekazanie wraz z produktem wskazanych poniżej danych, na podstawie których następuje zwrot kosztów zakupu produktu:

Dane te powinny być przekazane na specjalnym formularzu dostępnym w sklepie oraz na stronie internetowej-  formularz zwrotu

lub zostać przepisane przez uczestnika na kartce.

Powyższe dane obejmują: datę, symbol zakupionego produktu, przyczynę zwrotu produktu, imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego na które ma być dokonany przelew ze zwrotem należności, adres właściciela rachunku bankowego; numer rachunku bankowego.

Ilość pomiarów wykonanych w ciągu 100 dni nie może być większa niż 30.

Weryfikacja nastąpi w momencie zwrotu.

Dodatkowo, kierując się własnym uznaniem, Uczestnik może podać swój adres e-mail, a także upoważnić Organizatora do przetwarzania danych w celach marketingowych.

§ 8. Termin zwrotu kwoty przez Organizatora i cena zakupu

Należność za zakup produktu (kwotę brutto znajdującą się na dowodzie zakupu) zwraca Nabywcy Sklep w terminie: 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnej i prawidłowej przesyłki od Uczestnika (zawierającej zwracany produkt, oryginalny dowód zakupu, oryginalną kwartę gwarancyjną, dane niezbędne do dokonania zwrotu kosztów zakupu produktu w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę).

Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu nie może być wyższa niż sugerowana cena detaliczna opublikowana w aktualnym na dzień zakupu produktu oficjalnym cenniku Organizatora. Wyciąg z cennika obejmujący produkty uczestniczące w Promocji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany cennika będą na bieżąco publikowane.

Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem produktu, takich jak koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt przesłania zgłoszenia.

§ 9. Niestaranność nabywcy a zwrot produktu

W razie przesłania Organizatorowi produktu dotkniętego wadami lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach Regulaminu, produkt będzie przesłany Nabywcy na jego koszt, dotyczy to w szczególności produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez dowodu zakupu czy karty gwarancyjnej lub jeżeli ilość pomiarów będzie większa niż 30.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w przesłaniu pieniędzy za zwrócony produkt z powodu podania niepełnych lub błędnych danych osobowych, adresowych lub bankowych. W takim wypadku nabywcy nie przysługuje roszczenie o zwrot zwróconego produktu. Organizator nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za inne zachowania nabywcy lub podmiotów, którymi nabywca się posługuje.

W powyższych przypadkach Organizator w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, powiadamia nabywcę na adres e-mail wskazany przez nabywcę w formularzu zwrotu towaru, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, a Nabywca ma obowiązek odebrać produkt na własny koszt.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Nabywca biorąc udział w programie i dokonując zwrotu produktu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu umożliwienia realizacji celów niniejszego programu określonych regulaminem, w szczególności wypłacenia nabywcy pieniędzy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, ustalenia prawa nabywcy do żądania zwrotu pieniędzy oraz analizy statystycznej polegającej na badaniu opinii nabywców na temat produktów objętych niniejszym programem.

2. Dane osobowe dotyczące nabywców towarów mogą być zbierane i przetwarzane jedynie za dobrowolną zgodą tych osób i jedynie na potrzeby określone powyżej.

3. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Organizator.

4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w związku z prowadzonym programem, ma w każdym czasie zapewniony do nich dostęp i może żądać ich niezwłocznego poprawienia lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych przez uczestnika traktowane jest jako równoznaczne z wystąpieniem z programu i oznacza obowiązek nabywcy do niezwłocznego zwrócenia Organizatorowi świadczeń, jakie nabywca otrzymał w związku z uczestnictwem w programie.

5. Na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody wyrażonej przez Nabywcę w zgłoszeniu do programu dane osobowe uczestników programu mogą być przetwarzane do celów marketingowych Speed-up. S.C.

6. Dane osobowe dotyczące uczestników programu oraz ich reprezentantów, w wypadku jeśli nie są już użyteczne dla celów programu, jeśli uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, są niezwłocznie usuwane i niszczone przez Organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie sklepu ExpertMarket oraz będą dostępne w siedzibie i oddziale Organizatora na 10 dni przed ich wejściem w życie, chyba że charakter wprowadzanych do Regulaminu zmian będzie powodował niemożność zachowanie powyższego terminu.

3. Aktualny Regulamin Promocji dostępny będzie na stronie internetowej- regulamin  oraz w siedzibie i oddziele Organizatora.

4. Dodatkowe informacje o programie „Satysfakcja Gwarantowana” będą udzielane pod numerem telefonu- 22 376 25 44

* koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Infolinia czynna od godz. 9.00 do godz. 17.00 od poniedziałku do piątku.

5. Informacje na temat programu „Satysfakcja Gwarantowana” można uzyskać również pod adresem mail: sklep@expertmarket.pl.

6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

Załącznik nr 1 – Cennik

alkomat AL 8000- sugerowana cena detaliczna brutto - 399 zł.

alkomat AL 8000 PLUS- sugerowana cena detaliczna brutto - 429 zł.

alkomat AL 9000 Lite- sugerowana cena detaliczna brutto – 549 zł.

alkomat AL 9000- sugerowana cena detaliczna brutto – 739 zł.

alkomat ALP-1 - sugerowana cena detaliczna brutto – 1549 zł.

alkomat AL 1100F- sugerowana cena detaliczna brutto – 1149 zł.

alkomat iBlow- sugerowana cena detaliczna brutto - 1549 zł.

alkomat iBlow Premium - sugerowana cena detaliczna brutto - 1699 zł.SZYBKI KONTAKT
Pracujemy:
pn- piątek - 9.00- 17.00
Adres:
Warszawa ul. Pasaż Ursynowski 11 lok U7
Zadzwoń: 22 376 25 44, 663 001 007, serwis- 665 665 289
Napisz: info@expertmarket.pl

satysfakcja-gwarantowana

kalibracja-alkomat-warszawa

allegro-aukcje

SKAPIEC

dotpay_expertmarket

przelewy24

Newsletter

KUPON na START. Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki na zkupy oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Zapisz się na nasz Newsletter

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.